Hubo Sp. z o. o.

Transport roślin Hubo
Kategorie
Blog

Międzynarodowy transport środków ochrony roślin – wyzwania

Do wzrostu zużycia chemicznych środków ochrony roślin, który jest obserwowany w ostatnich latach w Polsce i w wielu krajach na świecie, przyczynia się prowadzona intensywna gospodarka rolna.

Jednym z ważniejszych wyzwań stojących przed ich producentami i odbiorcami, jest niewątpliwie zapewnienie odpowiedniej logistyki oraz bezpiecznego transportu.

Należy zaznaczyć, iż chemiczne środki ochrony mają właściwości trujące zarówno dla szkodników, jak i chwastów oraz ludzi, dlatego bardzo ważna jest znajomość i przestrzeganie jego zasad.

Jesteś producentem lub dystrybutorem takich środków? Dowiedz się, z jakimi wyzwaniami wiąże się międzynarodowy transport środków ochrony roślin.

Międzynarodowe zasady regulujące transport środków ochrony roślin

Zagadnienie transportu takich środków obejmuje szeroki zakres czynności, które nie są ściśle związane z produkcją roślinną. Jest on ważnym ogniwem w łańcuchu operacji dotyczących stosowania chemicznych środków, wymagającym zachowania dużej ostrożności. Transport środków ochrony roślin drogami publicznymi wymaga odpowiedniego zaplanowania z troską o bezpieczeństwo ludzi, środowiska i towarów. Potrzebna jest do tego także wiedza dotycząca środków ostrożności, zabezpieczeń ładunku oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Podmioty gospodarcze organizujące transport środków ochrony roślin powinny być przeszkolone w zakresie stosowania zasad ADR oraz prowadzenia ich dokumentacji. Zasady te zawarte są w „Umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych”.  ADR dotyczy także sposobu pakowania i zabezpieczania ładunku, oznakowania i klasyfikacji towarów niebezpiecznych. 

Jedna z ważniejszych zasad stanowi, iż transport środków ochrony roślin w ilości ponad 200 kilogramów na odległości powyżej 100 kilometrów, wymaga stosowania specjalistycznego dystrybutora. Stosowanie własnego transportu dozwolone jest w przypadku mniejszych ilości, ale także przy zachowaniu środków ostrożności.

Niemałym wyzwaniem jest również odpowiednie zapakowanie środków ochrony roślin w oddzielnym, szczelnym i zamykanym pojemniku, którego nie można używać do innych towarów. Konieczne jest także jego porządne umocowanie, które uniemożliwi jego przesuwanie lub obijanie się o inne towary w trakcie transportu. Jest to szczególnie ważne, gdyż zmniejszy to ryzyko rozlania lub rozsypania środków ochrony roślin oraz ewentualnego skażenia pojazdu i środowiska. Należy pamiętać o sprawdzeniu stanu opakowań oraz przestrzeni transportowej przy rozładunku.

Co jeszcze należy uwzględnić, organizując transport środków ochrony roślin?

Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za transport i ewentualne szkody. Stosowanie przepisów ADR zapobiegnie sytuacjom nagłym i awaryjnym. Kolejnym ważnym przepisem jest zakaz otwierania opakowań w trakcie przewozu. Pozwoli to uniknąć ryzyka wycieku lub rozlania zawartości opakowań, lub pojemników. 

Transport środków ochrony roślin powinien odbywać się z całkowitym zakazem stosowania otwartego płomienia, ognia lub palenia tytoniu, co mogłoby grozić wybuchem. W przypadku substancji łatwopalnych pojazd musi być wyposażony w 2-kilogramową gaśnicę. W każdym przypadku nie powinno się zostawiać środków ochrony roślin bez nadzoru. Po przyjeździe do miejsca docelowego towar należy umieścić w magazynie lub specjalnym pomieszczeniu.

Planowanie transportu środków ochrony roślin, jak i sam przewóz warto przeprowadzić z doświadczonym i sprawdzonym dostawcą. Pozwoli to dobrze dobrać rodzaj i wielkość chłodni do przewożonych preparatów. Bezwzględnie zakazane jest przewożenie razem ze środkami ochrony roślin innych ludzi, zwierząt lub towarów. 

Transport środków ochrony roślin powinien uwzględniać jeszcze takie zasady jak:

– chronienie ładunku przed czynnikami atmosferycznymi,

– zadbanie o bezpieczny załadunek i rozładunek, w tym o suchą powierzchnię ładunkową bez ostrych elementów,

– zachowanie kierunku układania preparatów zamknięciem ku górze,

– stosowanie odzieży ochronnej w trakcie usuwania i zbierania rozsypanych lub rozlanych preparatów,

– zbieranie wycieków przy pomocy materiałów absorbujących takich jak żwirek silikonowy lub trociny,

– przechowywanie skażonego materiału w szczelnym pojemniku do czasu utylizacji.

Podsumowania

Transport środków ochrony roślin powinien odbywać się pojazdami odpowiednio przygotowanymi i przystosowanymi. Środki ochrony w trakcie przewożenia powinny być dodatkowo zapakowane w specjalnym zamkniętym pojemniku lub opakowane szczelnie folią. Przedsiębiorca lub firma, którzy zamierzają wprowadzić środki ochrony roślin na terytorium Polski w celu ich przemieszczania lub składowania, obowiązani są do złożenia zawiadomienia. Zamiar ten muszą zgłosić na piśmie lub elektronicznie, u wojewódzkiego inspektora odpowiedniego do miejsca wprowadzenia. Termin zgłoszenia nie może być krótszy niż 7 dni przed planowanym wprowadzeniem środków. Oczywiście środki ochrony roślin muszą spełniać wymagane normy i być dopuszczone do stosowanie lub obrotu w danym państwie. Transport środków ochrony roślin to skomplikowane przedsięwzięcie, które wymaga spełnienia wielu wymogów bezpieczeństwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.